Szanowny Pacjencie! Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.

  2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej: iod@szpital.siedlce.pl., numer telefonu 25 6403404.

  3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

  5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1- 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usługi transportu sanitarnego, przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych.)

  6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zarejestrowanych rozmów telefonicznych, które przechowywane są przez dwa lata.

  7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  8. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  9. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

  10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.