Szanowni Państwo. Szanując Waszą prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli na jakich zasadach w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. są przetwarzane dane osobowe zebrane przez nasz monitoring wizyjny, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych przez nasz monitoring wizyjny jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować, pisząc maila na adres: iod@szpital.siedlce.pl lub dzwoniąc na numer 25/6403404.

 3. Na terenie Spółki w lokalizacji Siedlce (08-110) ul. Poniatowskiego 26 oraz Rudka, Aleja Teodora Dunina 1 05-320 Mrozy wprowadzony został szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe, bez rejestracji dźwięku. System nie zawiera technologii pozwalających na identyfikację twarzy czy innych cech charakterystycznych osoby ani innych technologii pozwalających na automatyczną analizę danych pozyskanych poprzez monitoring. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

 4. Obszar objęty monitoringiem: główne ciągi komunikacyjne, wejścia/wyjścia do/z budynków, główne ciągi komunikacyjne, poczekalnie i miejsca gromadzenia się pacjentów oraz pomieszczenia, o których mowa w art. 18e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 5. Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie w celu: zapewnienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów oraz umożliwienia stałego nadzoru nad osobą z zaburzeniami psychicznymi przebywającą w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji oraz kontroli wykonania czynności związanych z tym rodzajem środka przymusu bezpośredniego.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r., Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 7. Dane z monitoringu przechowywane są do trzech miesięcy od momentu zapisania, po tym okresie są zastępowane przez nowe informacje. Wyjątek stanowią okoliczności przewidziane w przepisach prawa, w tym w art. 18e ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 8. W przypadku gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt.7 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 9. Dane z monitoringu mogą być ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. policji czy prokuraturze. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty przetwarzające, czyli podmioty którym powierzono usługi konserwacji, napraw i serwisu systemu monitoringu.

 10. Zebrane dane nie będą służyły w żaden sposób do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oczywiście po podaniu niezbędnych informacji w celu jej odszukania.

 12. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 13. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych z monitoringu wizyjnego do państw trzecich.