Informacje

Sposób złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

godziny pracy

Punkt Informacyjny dla Pacjenta
Złożenie wniosku osobiście

poniedziałek 07:30-17:00
wtorek 07:30-15:00
środa 07:30-15:00
czwartek 07:30-15:00
piątek 07:30-15:00

lokalizacja

Adres do złożenia wniosku pocztą

Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce

telefon

Punkt Informacyjny

25 640 35 85

6.png

informacja@szpital.siedlce.pl

Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Dokumentacja medyczna wytworzona i przechowywana w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. jest udostępniana: pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta, uprawnionym organom i podmiotom. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna udostępniania jest osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy (RTG, MRI, TK, Mammografii oraz preparaty histopatologiczne, cytologiczne) przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta jest złożony wniosek (pisemny lub ustny). 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.
 • Dokumentację medyczną  wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości.
 • Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można przeczytać i pobrać poniżej.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem z wyjątkiem udostępnienia dokumentacji medycznej:

 •  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 •  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 •  organom rentowym i osobom zainteresowanym w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 •  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badan Medycznych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

Z cennikami udostępniania dokumentacji medycznej orz zaświadczeń dla pacjentów, organów i instytucji możesz zapoznać się poniżej: