Informacje

Pełnomocnik ds. kombatantów

Renata Walewska

telefon

Kontakt telefoniczny

25 640 35 73

6.png

rwalewska@szpital.siedlce.pl

Informacje

Siedleckie Centrum Onkologii jako jednostka organizacyjna Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. realizuje program ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom”, którego celem jest poprawa dostępności, jakości i organizacji świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji szczególnych uprawnień przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz niektórym osobom represjonowanym będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U,. 2002 nr 42 poz 371 z późn. zm), zwanymi dalej osobami uprawnionymi.

Zakres świadczeń realizowanych w ramach programu ,,Szpital Przyjazny Kombatantom” obejmuje pełen pakiet świadczeń zdrowotnych realizowanych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osobom uprawnionym przysługuje prawo do:

  1. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, poza kolejnością;
  2. korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem badań/zabiegów z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Podstawą do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością przez osoby uprawnione jest okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj.

  1. Książeczka Inwalidy wojennego- wojskowego wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51
  2. Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych;

Od 18 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.